- انارپرس - http://anarpress.ir -

رهبرانقلاب: ‎با فقدان هاشمی، هیچ شخصیت دیگری را نمی‌شناسم که تجربه‌ای چنین دراز مدت را با او به یاد داشته باشم

رهبرانقلاب: ‎با فقدان هاشمی، اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی‌شناسم که تجربه‌ای مشترک و چنین دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ‌ساز به یاد داشته باشم.