- انارپرس - http://anarpress.ir -

شعری از فاطمه فلاح در خصوص آیت‌الله هاشمی

شعر زیر سروده فاطمه فلاح، شاعر اناری در خصوص آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است.

مثل گریه شد هر روز، گریه ای که خشکیده گریه ای که می‌گوید، آسمان غمی دیده مثل آه شد آن روز آه خسته و نالین دکتران نومیدی بر فراز یک بالین افتخار رفسنجان،قهرمان ایران بود اکبر کبیر ما، اسوه دلیران بود هم کلام و هم رازی،بهر رهبر ما بود افتخار ملت بود ،چون درون دنیا بود یک نفر بود ولی ،خورشید سپیدی بود در تمام جریان ها، در دلش امیدی بود او بزرگ ایران و ،او رئیس دلها بود همچو مردم ایران،در دلش چه غوغا بود همچون آن خمینی او،در دلش دریا بود عمر او ولی کوتاه ،هر چه بود زیبا بود آسمان ما گرید، ملتم چه غمگین است قبر نوربارانش ،واقعا که رنگین است تسلیت بر رهبرم،تسلیت بر آن ملت تسلیت بر خاندان،خاندانی از رحمت مردمم بدان روزی،هر فرد باید برفت شاه ما با ظالمی،هاشمی یک مرد برفت قدر تو نداستند ،ناگهان نبودی تو در مراسم تشییع ،سایه بان نبودی تو نور قبر رنگینت،افتخار ایران باد تا ابد به یاد تو،ملتم پشیمان باد