- انارپرس - http://anarpress.ir -

هزینه انشعاب آب در انار؛ ۳۵ سال قبل ۵۰ تومان

سند زیر نشان می‌دهد که هزینه انشعاب آب در شهر انار در سال ۱۳۶۰ مبلغ ۵۰ تومان بوده است.

امور انشعاب آب در آن زمان زیر نظر شهرداری بوده است.

تصویر این سند را یکی از مخاطبان انارپرس ارسال کرده است.