- انارپرس - http://anarpress.ir -

عکسی از دانش‌آموزان اناری در ۲۲ سال قبل

عکس زیر که دانش‌آموزان مدرسه شهید ارجمندی انار را نشان می‌دهد و از سوی یکی از مخاطبان انارپرس ارسال شده مربوط به سال ۱۳۷۳ است.

 

نشسته: جلال قدیری، حمید گرجی

ردیف اول از چپ: مرتضی جعفریان، حسین شریفی، ابوذر قدیری

ردیف دوم از چپ: میش‌مستی، طزرجی، اعرابی، رضا جعفریان، نادری

ردیف سوم از چپ به راست: قدیری، جعفری، شیربیگی، رضا بیگی، غلامزاده، حسن قدیری، مهدی کارتی، حسینی

ردیف چهارم از چپ به راست: حسین میرزایی، حسن میرزایی، حسنخانی، صابری، قدیری، رأفتی

ایستاده از چپ به راست: محمدزاده، اسدی، استادحسینی، حسین علیزاده، گرجی، ولی نژاد، قدیری، حسین ولی‌نژاد، مجید گرجی

معلم: رضایی نسب اهل جوزم