- انارپرس - http://anarpress.ir -

میزان دریافت تبصره ۳ در قبوض آب در انار چند برابر شهرهای بزرگ است

گزینه «تبصره ۳» بر اساس «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری» در قبوض آب گنجانده شده است.

‌تبصره ۳ این قانون می‌گوید که مبلغی به عنوان مشارکت مالی مردم برای طرح‌های آب و فاضلاب دریافت شود.

رقم این تبصره در شهری مانند انار چندین برابر شهرهای بزرگ از جمله شیراز است.

به عنوان مثال در یکی از این قبض‌های مربوط به شهر انار رقم این تبصره ۲۲ هزار تومان است و در شیراز دو هزار تومان.